HBS Home HBS Search HBS Index Harvard Business School

South Sea Bubble Home : The South Sea Bubble Collection :

Recreation and Arts : Groote tafereel der dwaasheid (1)

Bibliographic Record

Digital Assets

Muller Number

British Museum Number

Title on Plate

Cole's Translation of Title

1

1638

Eere-titel, of gordyn voor het schouburg der actie-tafereelen, beschildert met de actie-winkel des groenen en dorren tyds, of spiegel des papieren warelds.

Title (page) of honor, or curtain before the theatre of the action plays, representing the action shop of the green and sterile times; or mirror of the paper world.

2

1645

Mre. Jean Law coner. du roy en tous ces conils. controleur gñal des finances en 1720.

Mr. John Law, king's councilor in all affairs, controller-general of finances in 1720.

3

1623

De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen.

The wind-buyers paid in wind, or those who are last will remain hanging on.

4

1646

Kermis wind-kraamer en grossier.

The wholesale wind-peddler’s fair.

5

1624

De windverkopers of windvangers, die door wind, verliezen geld en goed: bederven vrouw en kind.

The wind-buyers or wind-catchers, who lose money and goods and ruin their wives and children for the sake of wind.

6

Nieuwe en nette aftekening van de door gravinge die er staat te geschieden beginnende van de stadt Utrecht tot aan Spakenborg in de Zuyder Zee.

New and accurate map of the canal from the city of Utrecht to Spakenborg on the Zuyder Zee.

7

1647

Op en ondergang der actieonisten.

The rising and falling of the share-dealers.

8

1648

Actieuse papiere Atlas naar de mode met zyn na-sleep …

The Atlas of share-paper à la mode with his accomplices.

9

By veele zit de kei in 't hooft om dat men in de wind gelooft.

Many became crazy because they believed in schemes.

10

1649

Quinquanpoix.

Quinquempoix.

11

1650

De kermis-kraam, van de actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder 't kaapen.

The stock boys’ shop gives pleasure and sorrow in stealing.

12

1651

Arlequyn actionist.

Harlequin stockholder.

13

1652

Uystlag der wind negotie.

Result of the wind trade.

14

1653

Quincampoix in duigen.

Quinquampoix destroyed.

15

1654

De rottege blaas-balg, en de geest van Erasmus zwervende uit zyn geboorte-stad naar de drie ongeactioneerde vrysteden van Hd.

The active bellows and the spirit of Erasmus, leaving the city where he was born to visit the three cities of Holland not affected by share-trading.

16

1655

Rue Quinquempoix en l'année 1720. De regte afbeelding der wind negotie gehouden in de straat van Quinquempoix tot Parys.

A true picture of the wind trade of the rue Quinquempoix, Paris, in 1720.

16

1655

Abbildung des auf der Strasse Quincampoix in Paris entstandenen so berühmten Actien-Handels. [German version of Muller Number 16]

17

1709

Bombario, o dood, gy waart geen vrind van Law toen gy Paus Clemens schoot. [Later state of Muller Number 17]

Bombario, o death! You were no friend to Law, when you shot down Pope Clement.

18

1628

Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw.

Monument consecrated to posterity in memory of the unbelievable folly of the 20th year of the 18th century.

19

1659

De waereld is een speel toneel, elk speeld zyn rol en krygt zyn deel.

The world is a stage; everyone acts his part and gets his portion.

20

1660

De verslagen actionist in de stoel met rinkels, overreeden geweest van 't gelauwerd paard van Troje.

The defeated stock-jobber seated in the chair with jingles, having been ridden over by the laureated horse of Troy.

21

1630

De Zuid Zé Compagnie door wind in top gerezen beklaagt nu haar verlies met een bekommerd wezen.

The South Sea Company, having risen to the top by wind, now laments her loss with a rueful aspect.

22

1661

Der grosse versammel-platz der wind verkäuffer. A. 1720. [Later German version of Muller number 22]

The great gathering place of the wind-dealers in the year 1720.

23

1657

De inbeelding; heersseres van't rookverkopers-gild, maald Missisippi hier, 't geen Vrankryks schat verspild.

Fancy, the ruler of the guild of smoke-sellers, paints here Mississippi, which wastes France's treasures.

24

1662

Law, als een tweede Don-Quichot, op Sanches graauwtje zit ten spot.

Law, like another Don Quixote, sits on Sancho's ass, being everyone's fool.

25

Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede.

Encounter of the carousing bubble lords and menacing poverty.

26

1663, 1664, 1665, 1666

Bombario actionist en de geest van Esopus. / Actieuse nacht-wind-zanger met zyn tover slons. / Natuur actie-doctor of klap-achtig bobbel meester. / Directrice der vervalle actie-regimenten; en byzonderlyk van natuurlyke Lawe actien.

Bombario the share-jobber and the ghost of Aesop. / The night singer of shares, with his magic-lantern. / Natural stock doctor, or bubbling bubble master. / Directress of the decayed stock-regiments, and particularly of natural Law's shares.

27

Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw.

Monument consecrated to posterity in memory of the unbelievable folly of the 20th year of the 18th century. (Same title as No. 18).

28

Schyn bedriegt.

Appearances are deceitful.

29

1667, 1668, 1669, 1670

Verhens-beker van Fi-âne of Vianen. / Rector magnificus van de ongeactioneerde litteratuur. / Ontsprongen rondom bedekte blaaskaak. / Contrarolleur van de gelukkige en rampzalige lapis-zoekers.

Drinking cup, of Fi-ane or Vianen. / The rector magnificus of un-actined (shareless) literature. / The boaster, covered (with armor?) who has escaped. / The controller of the fortunate and miserable lapis seekers, or searchers for the philosopher's stone.

30

De vervallen actionisten, hersteld, door den triompheerden Arlequin.

The ruined share-holders restored by the triumphant Harlequin.

31

1672

De verwarde actionisten torenbouw tot Babel.

The Babel tower of the confused stock-jobbers.

32

De Viaantsche tol-poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden.

The tollgate of Vianen for the shareholders arriving from all towns.

33

1673

Gedenk-boog, ter begraaf-plaats der uitgeteerde actionisten. Arc memorial dressé au lieu de l'enterrement des actionistes consumés.

Memorial arch erected at the burial place of ruined shareholders.

34

1674

Spiegel der reden voor de wanhópende actionisten.

Mirror for the reason of the despairing stockbrokers.

35

De malle actionisten naar Vianen of 't peperland.

The foolish shareholders on the way to Vianen or the pepperland.

36

1631

De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld.

The bedizened shareholders shown during their honor and influence.

37

1612

Waare afbeelding van den vermaarden heer Quinquenpoix.

True portrait of the renowed Mr. Quinquenpoix

37

1612

Veritable portrait du tres fameux seigneur messire Quinquenpoix. [French variant of Muller Number 37]

True portrait of the renowned Mr. Quinquenpoix.

38

1675

Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen

The actions and designs of the world go round as if in a mill.

39

Het hobbelend actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels.

The rocking little boat of shares with Madame Company and the bubble lord.

40

1676

De ridder van het gilde kalf of hopman van de vroege en laate slacht tyd in optogt naar 't orakel van Delfos.

The chevalier of the Golden Calf, or captain of the early and late time of slaughtering, in procession to the Oracle of Delphos.

41

Vonnis van Apol over de bubbels.

Apollo's verdict on the stock-jobbers.

42

Het uitgeteerde en stervende actie boomtje.

The tree of shares withering and dying.

43

1677

De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood, zo dra als Edipus het vals geheim ontbloot.

The falsely-fair share-sphinx springs down from the high rocks, Oedipus having discovered the false secret.

44

De bubbel jonge op de jagt.

The hunting bubble boy.

45

Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.

Springwater or potion for the sick shareholder.

46

1671

De inventeur der windnegotie, op zyn zegekar.

The inventor of stock-jobbery in his triumphal car.

47

De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.

The rider of foul profit or the rubbish-bearing courser, riding on his thin, but newly fatted boar, cries: The company is full.

48

1678

De lachende Ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van actieapen.

The laughing Aesop, present at the cole, or cabbage-feast, which was given at the leave-taking of the stock-apes.

49

1644

Tytel-print der actie-kraam of voor-hof van Quinquenpoix.

Title print of the stockshop or court of Quinquempoix.

50

Harlekin en Bombario en den rouw.

Harlequin and Bombario in mourning.

51

1706

Virtute et probitate. De nuttige, en nuttelooze koopman.

Virtue and probity. The useful and useless merchant.

52

1632

De laggende Law, de treurende actionist met de smekende Mercurius.

Law laughing, the shareholders mourning, and Mercury entreating.

53

Anatomie der wind-negotie, of Bombario voor den drommel.

Anatomy of the stock-jobbery or Bombario gone to the devil.

54

1679

Nieuw-jaars geschenk, met narren paarde muskus geparfumeerd opgedraagen aan de geld-godin Pecunia door de actie-prins of viceroy van Plutus, in zyn niewe schuilhoek zyn wanhebbelyke liefde koesterende.

New Year's gift perfumed by the musk of fools' horses and dedicated to Pecunia, goddess of money, by the prince of stocks, or viceroy of Plutus, nourishing his ill-placed love in a new hiding place.

55

De stropende actie-valk, om hals, en 't bubbel-rotje onder de klaauwen van den uil.

The strapping share-hawk pierced and the bubble rat between the claws of the owl.

56

1680

De begeerlykheyt zoekt de fortuin t' achterhalen of voor by te loopen.

Covetousness tries either to overtake or to outrun fortune.

57

1682

Afbeeldinge van 't zeer vermaarde Eiland Geks-kop, gelégen in de Actie-zé, ontdekt door Monsr. Lau-rens, werdende bewoond door een verzámeling van alderhande volkeren, die men dézen generálen naam (actionisten) geeft.

Picture of the very famous island of Madhead, situated in the Sea of Shares, and inhabited by a collection of all kinds of people, to whom are given the general name of actionists.

58

De meerman van 't noorder gewest als opper directeur der zee-plaat verkruyers van het verkeerde Pampus beslaande de achterhoede van het papiere actie-schouburgs-regiment.

Triton of the north, as chief manager of the men projecting to change the sandbank called Pampus into a harbor, forms the rear guard of the papershare playhouse.

59

1683

Missisippi of 't wydbefaamde Goudland door de inbeelding der windnegotie.

Mississippi, or the world-famous Goldland in the fancy of the wind trade.

60

1685

De verreeze Frederik Hendrik ouwerwets patroon der verkeerde barmhertigheid &c. &c. &c.

Frederick Henry arisen, the ancient patron of ill-placed commiseration, etc.

61

1686

Opkomts, midden, en geen eynde van den doortrapte Jan Lauw.

Rise, middle, and no-end of the crafty John Law.

62

1684

Vasten avonds vreugde krans en tooneel stuk.

Shrove Tide's wreath of joy and the drama.

63

Des kladpapieren waerelds vuur in as verkeerd.

The world of wastepaper is by fire turned to ashes.

64

Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Geleegen voor de stad Enkhuysen inde Zuyder Zee.

New outline of all sandbanks, canals, buoys and depths near the town of Enkhuysen on the Zuyder Zee.

65

1642

Pasquins windkaart op de windnegotie van 't iaar 1720. [Later form of Muller Number 65]

Pasquin's wind card on the wind trade of the year 1720.

66

1635

Baal of de waereld in maskerade.

Ball or the world in masquerade.

67

1687

De actiewereld op haar einde.

The end of the stockworld.

68

De wintgot, uytgebuldert hebbende, laat niet dan rampen na.

The god of schemes has spent his fury and leaves only destruction behind.

69

Floraes gecks-kap of afbeeldinge van 't wonderlijcke iaer van 1637 doen d' eene geck d' ander uytbroeyde, de luy rijck sonder goet, en wijs sonder verstant waeren.

Flora's fool's cap or picture of the strange year 1637, when one fool swindled the other and when people were rich without goods and wise without brains.

70

Bespiegeling voor de geldzugtige wereld, in 't begin op-en ondergang van den actiehandel.

Contemplation for the greedy world on the rise and fall of the stock-jobbery.

71

Koning en koningin van de Missisippi.

The king and the queen of the Mississippi.